Баатар овогтой Түмэннаст

Дархан-Уул аймгийн Орхон Сумын харьяат “Дархан Нэхий “ ХХК-н элч уралдааны гутгаар байрын шагналт

Баатар овогтой Түмэннаст

Рекорд: 44 цаг 23 мин 10 сек

Өдрийн ялагч : 8 дэхь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 5, 16,18, 30-р өртөө

Оролцогчийн фото